Verkoopsvoorwaarden

1. Het factuurbedrag dient te worden betaald uiterlijk de 15de dag na de factuurdatum.
2. Op de facturen die niet betaald zijn op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder in gebrekestelling een intrest verschuldigd zijn van 1 % per verloren of begonnen maand.
3. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag van de factuur, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn, gelijk aan 15 % van het nog verschuldigd bedrag. De forfaitaire schadevergoeding zal steeds minimum 250,00 € bedragen.
4. Tot de datum van volledige betaling van de factuur blijven de geleverde goederen eigendom van onze firma. Het risico gaat evenwel reeds over bij de levering.
5. Om geldig te zijn dienen klachten ingediend te worden bij aangetekend schrijven binnen 3 dagen na uitvoering van de prestatie of ontvangst van de goederen.
6. De Rechtbank van koophandel van de vestiging van de maatschappelijke zetel is alleen bevoegd in geval van betwisting. Enkel het Belgische recht is van toepassing.
7. Enkel onze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van die van de klant of leverancier, van toepassing.
8. Er wordt automatisch akkoord gegaan met de verkoopsvoorwaarden indien er binnen de 5 dagen na factuurdatum via aangetekende brief of mail geen tegenbericht is.